عکس بازیگران, مدل لباس, استخدامی جدید, اخبار جالب, زیبایی,دانستنیها

پوشش مرد در نماز

پوشش مرد در نماز

پوشش مرد در نماز
پوشش مرد در نماز

پوشش مرد نماز و رن را در این مطلب توضیح کامل داده شده و با مراجعه به پایین می توانید از مطالب استفاده لازم را ببرید .

مسأله ۷۸۸ مرد می بایست در حال نماز؛ همچنین اگر چه فردی او را نمی بیند عورتین خویش را به پوشاند. و بهتر هست از ناف تا زانو را به پوشاند (۱).

(۱) (مکارم ) و از آن بهتر ایـن که لباس کامل که در مساوی اشخاص محترم در تن می نماید ؛ به تن داشته باشد.

نماز خواندن بدون پیراهن , خواندن نماز بون چادر , پوشش مزدان هنگام نماز باید چگونه باشد , مقدار پوشش مردان در نماز , مقدار پوشش زنان در نماز , پوشش زن , پوشش نمازگزار مرد

پوشش مرد در نماز
پوشش مرد در نماز

[ زن می بایست در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خویش را به پوشاند]

مسأله ۷۸۹ زن می بایست در موقع نماز؛ تمام بدن حتی سر و موی خویش را به پوشاند (۱) ولی پوشاندن صورت (۲) ( به مقداری که در وضو شسته می شود (۳)) و دستها تا مچ و پاها (۴) تا مچ پا ضروری نیست (۵). ولی جهت آن که یقین نماید که مقدار واجب را پوشانده هست ؛ می بایست (۶) مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را به پوشاند.

(۱) (خوئی ؛ تبریزی ؛ زنجانی) و احتیاط مستحب آن هست که کف پاها را به پوشاند ..

(سیستانی) و بنا بر احتیاط واجب حتی از خودش پوشانده شود پس همچنین اگر چادر را طوری به پوشد که خودش بدنش را ببیند اشکال دارد ..

(بهجت ) حتی همچنین اگر کسی او را نبیند ..

(۲) (مکارم ) گِردی صورت ..

(۳) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : مکارم ؛ بهجت و سیستانی نیست ]

(۴) (خوئی ؛ زنجانی ؛ تبریزی ) روی پاها ..

(۵) (زنجانی ) بقیه مسأله ذکر نشده .

(بهجت) ولی احتیاط در ایـن هست که صورتبیشتر از آن چه شستن آن در موقع وضو واجب هست در حال نماز باز نباشد و چنین کف پا و داخل دست باز نباشد ..

(۶) (مکارم ) احتیاط ایـن هست که ..

مطلب مرتبط : ۷ ذکر برای تعقیبات نماز / دعایی برای رفع مشکلات مادی

مسائل اختصاصی

(مکارم ) مسأله ۷۲۹ جهت زنان پوشانیدن موهای مصنوعی و زینتهای پنهانی (مثل دست بند و گردن بند) ضروری است .

(فاضل ) مسأله ۷۹۷ جهت زنان در حال نماز پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت های پنهانی (مثل دست بند و گردن بند) و زینت صورت (مثل سرمه چشم ) ضروری نیست ؛ امّا واجب هست از نامحرم به پوشانند.

[ موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده را به جا می آورد]

مسأله ۷۹۰ موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد (۱) بلکه بنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو می بایست خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

(۱) (خوئی ؛ تبریزی ؛ زنجانی ؛ سیستانی) می بایست خود را مثل موقع نماز به پوشاند. و احتیاط مستحب (زنجانی : احتیاط) آن هست که در موقع به جا آوردن سجده سهو خود را به پوشاند.

(بهجت ) یا نماز احتیاط میخواند می بایست خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

(مکارم ) مسأله در نماز احتیاط و قضای سجده و تشهد فراموش شده بلکه بنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو و سجده های واجب قرآن خود را مثل موقع نماز به پوشاند.

[ همچنین اگر انسان عمداً در نماز عورتش را نپوشاند]

مسأله ۷۹۱ همچنین اگر انسان عمداً (۱)؛ در نماز عورتش را نپوشاند؛ نمازش باطل هست (۲)؛ بلکه همچنین اگر از روی ندانستن مسأله باشد (۳) بنا بر احتیاط واجب (۴) می بایست نمازش را دوبـار ه بخواند.

این مسأله ؛ در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(۱) (خوئی) یا از روی ندانستن مسأله از روی تقصیر ..

(گلپایگانی ؛ تبریزی ؛ صافی ؛ نوری ) یا از روی ندانستن مسأله ..

(۲) (خوئی ؛ گلپایگانی ؛ صافی ؛ تبریزی ؛ بهجت ؛ نوری ) بقیه مسأله ذکر نشده .

(۳) (سیستانی ) و همچنین اگر بخاطر ندانستن مسأله باشد؛ همچنین اگر نادانی او به علّت کوتاهی کردن در فراگیری مسائل بوده ..

(۴) [عبـار ت «بنا بر احتیاط واجب » در رساله آیت اللّه اراکی نیست ] (زنجانی ) مسأله همچنین اگر انسان با علم و عمد یا در حال شک عورتش را در نماز نپوشاند نمازش باطل هست ؛ بلکه بنا بر احتیاط در صورت غفلت از مسأله ؛ یا غلط در آن نمازش باطل است .

 

مطلب مرتبط : دانلود کلیپ نماز خواندن جا نماز

[ همچنین اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا هست ]

مسأله ۷۹۲ همچنین اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا هست ؛ می بایست آن را به پوشاند (۱) و (همچنین اگر پوشاندن عورت زیاد طول بکشد (۲)) احتیاط واجب (۳) آن هست که نماز را تمام نماید و دوبـار ه خوانده شود (۴)؛ ولی همچنین اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز؛ عورت او پیدا بوده ؛ نمازش درست است .

(۱) (مکارم ) به شرط ایـن که کاری که صورت نماز را بر می زند؛ به جا نیاورد ..

مطالب مرتبط:

(سیستانی ) و ضروری نیست که نماز را اعاده نماید؛ ولی احتیاط واجب آن هست که در حالی که فهمیده که عورت او پیدا هست چیزی از اجزاء نماز را به جا نیاورد و همچنین اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز؛ عورت او پیدا بوده ؛ نمازش درست است .

(۲) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی ؛ فاضل و صافی نیست ]

(۳) (اراکی ) احتیاط ..

(۴) (بهجت) می بایست آن را به پوشاند بدون ایـن که پوشاندن عورت زیاد طول بکشد ولی احتیاط در آن هست که نماز را تمام نماید و دوبـار ه خوانده شود ..

(خوئی ؛ تبریزی ؛ زنجانی) مسأله همچنین اگر شخصی در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا هست اظهر ایـن هست که نمازش باطل هست ولی همچنین اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز؛ عورت او پیدا بوده ؛ نمازش درست هست و چنین هست همچنین اگر در اثناء نماز بفهمد که قبلًا عورتش پیدا بوده ؛ در صورتی که فعلًا (تبریزی : در صورتی که زمان فهمیدن ) پوشیده باشد.

[ همچنین اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند]

مسأله ۷۹۳ همچنین اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را می پوشاند ولی ممکن است در حال دیگر؛ مثلًا در حال رکوع و سجود نپوشاند؛ همچنین اگر موقعی که عورت او پیدا می شود ؛ به وسیله ای (۱) آن را به پوشاند؛ نماز او درست است . ولی احتیاط مستحب آن هست که با آن لباس نماز نخواند.

این مسأله ؛ در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست

(۱) (گلپایگانی ؛ صافی ) به وسیله ای که پوشاندن به آن در حال اختیار جایز است . .

[انسان می تواند در نماز خویش را به علف و برگ درختان بپوشاند]

پوشش مرد در نماز مسأله ۷۹۴ انسان می تواند در نماز؛ خویش را به علف و برگ درختان به پوشاند ولی احتیاط مستحب (۱) آن هست موقعی خویش را با اینها به پوشاند که چیز دیگری نداشته باشد (۲).

(۱) (بهجت) احتیاط ..

(۲) (سیستانی ) که لباس نداشته باشد.

(خوئی ؛ تبریزی ؛ زنجانی ) مسأله انسان موقعی که پوشاک ندارد؛ می تواند در نماز؛ خود را با علف و برگ درختان به پوشاند (زنجانی : و بنا بر احتیاط؛ موقعی که پوشاک دارد؛ با علف و برگ درختان ؛ خویش را نپوشاند).

[ همچنین اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد]

مسأله ۷۹۵ همچنین اگر غیر از گِل هیچ چیز ندارد که در نماز خویش را به پوشاند (۱)؛ گِل ساتر نیست و می تواند برهنه نماز خوانده شود (۲).

(۱) (اراکی ) ساتر بودن آن محل ّ اشکال است .

(بهجت ) واجب نیست خویش را با گِل به پوشاند ولی بنا بر احتیاط جهت این که رکوع و سجود به جا آورد؛ خویش را با گِل به پوشاند با عدم مشقّت .

(مکارم ) می بایست بدن خویش را با آن به پوشاند و نماز بخواند.

(۲) (فاضل ) ولی احتیاط مستحب ّ؛ جمع هست یعنی یک بـار به کیفیت برهنه نماز خوانده شود و یک بـار با گِل عورتین را به پوشاند و نماز بخواند.

(گلپایگانی ؛ صافی ) مسأله انسان در حال نماز همچنین اگر ناچار باشد که خویش را با گِل بپوشاند و نماز بخواند؛ احتیاط ضروری آن هست که یک مرتبه دیگر مثل برهنه نماز خوانده شود یعنی با ایماء و اشاره .

(خوئی ؛ تبریزی) مسأله انسان در حال ناچاری می تواند در نماز خویش را با گِل به پوشاند.

(سیستانی ) مسأله انسان در حال ناچاری که چیزی جهت پوشانیدن عورت خود ندارد می تواند جهت نمایان نبودن پوست عورت خویش را با گِل و مثل آن به پوشاند.

(زنجانی ) مسأله بنا بر احتیاط انسان همچنین اگر تنها گِل یا لجن یا آب گل آلود و مثل آن در اختیار دارد؛ دو نماز بخواند: در یک نماز با گِل و مثل آن خویش را به پوشاند و در نماز دیگر مثل کسی که چیزی ندارد که در نماز خویش را با آن به پوشاند رفتار نماید چنانکه در مسأله [۷۹۷] خواهد آمد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی؛ صافی گلپایگانی؛ مکارم شیرازی؛ نوری همدانی؛ شبیری زنجانی؛ بهجت؛ فاضل؛  اراکی؛ خویی؛ گلپایگانی؛  تبریزی.


پوشش مرد در نماز
پوشش مرد در نماز

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مقدار پوشش مرد در نماز [پوشش مرد در نماز ]

سوال : مرد در نماز چه مقدار از بدن را می بایست بپوشاند؟

جواب : مرد می بایست در حال نماز عورتین خویش را بپوشاند؛ هرچند کسى او را نمى‏بیند و بهتر هست از ناف تا زانو را بپوشاند و از آن بهتر این‏که لباس کامل که در مساوی اشخاص محترم در تن مى‏کند به تن داشته باشد.

مقدار پوشش زنان در نماز [پوشش زن در نماز ]

سوال : پوشش زن در نماز می بایست چطور باشد؟

جواب : زن می بایست در موقع نماز تمام بدن حتّى سر و موى خویش را بپوشاند؛ ولى پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ ضروری نیست؛ امّا براى این‏که یقین نماید که مقدار واجب را پوشانده هست احتیاط واجب ایـن هست که مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین تر از مچ را بپوشاند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


پوشش مرد در نماز
پوشش مرد در نماز

مطابق نظـر آیت الله سیستانی

سوال : در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن بخواهد نماز خوانده شود که هیچ نا محرمی وجود ندارد ایا جهت نماز نیاز به حجاب دارد؟
پاسخ: پوشش در زمان نماز –ولو نامحرمی نباشد- ضروری است .

پوشش مرد در نماز
به این مطلب امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.